Výpůjční podmínky

 

 • Výpůjční cena se hradí bezhotovostním převodem po potvrzení dostupnosti zvoleného termínu.
 • V případě nepřízně počasí v rezervovaném termínu je možné domluvit náhradní termín.
 • Při převzetí hradu se uzavírá jednoduchá smlouva na základě předložení dokladu totožnosti.
 • Při převzetí se platí kauce 2.000,- Kč, která Vám bude vrácena po vrácení nepoškozeného hradu.
 • Hrad musí být ukotven na suchém, čistém a rovném povrchu (ideálně tráva, ne kameny, štěrk apod.). Hrady jsou kvalitní a jejich poškození je nepravděpodobné. Pokud však dojde k poškození hradu, je třeba nám tuto skutečnost vždy neprodleně sdělit a my provedeme opravu.
 • Hrad nesmí být používán za deště (ani za mírného deště) a to zejména z důvodu nebezpečí úrazu el. proudem od fukaru, který hrad udržuje nafouknutý. V případě, že začne pršet, ihned fukar odpojte a hrad schovejte, aby nepromokl (fukar udržuje hrad nafouknutý a po jeho vypnutí se vyfoukne během cca dvou minut). Pokud hrad přesto zmokne, nechte ho rozbalený uschnout, nikdy ho nebalte mokrý! Pokud nám hrad vrátíte znečištěný, mokrý nebo jinak poškozený, může Vám být naúčtován poplatek za opravu, vyčištění atd.
 • Za atrakci zodpovídáte Vy a nesete tak odpovědnost za dodržování pravidel používání a za jakékoliv případné nehody, úrazy atd.
 • Hrad musí být používán podle Pravidel používání uvedených níže.

 

 

Pravidla používání hradů

 • Hrad musí být umístěn na pevném, ideálně rovném povrchu (nejlépe tráva) a ukotven přiloženými kolíky.
 • V případě deště nebo velkého větru je třeba hrad neprodleně vyfouknout a schovat.
 • Vždy musí být dodržen výrobcem stanovený maximální počet dětí, příp. celková hmotnost.
 • Děti musí být vždy pod dohledem dospělé osoby, nenechávejte děti v hradu bez dozoru!
 • Do hradu je povolen vstup pouze bez obuvi.
 • Do hradu platí zákaz vnášení jídla a pití. Dále je zakázán vstup se žvýkačkou, brýlemi či hodinkami a je zakázáno do hradu vnášet hračky či ostré předměty, které by mohly zranit jiné děti nebo poškodit hrad.
 • V blízkosti atrakce je zakázáno zapalovat oheň.
 • Pro vstup a výstup se smí používat pouze k tomu určená místa.
 • Je zakázáno naklánět se přes okraje hradu a skákat či tlačit na ochranné sítě.
 • Je zakázáno z hradu skákat, uvnitř hradu se strkat nebo provádět jiné činnosti než ty, ke kterým je hrad určen.
 • V případě většího úniku vzduchu z hradu je nutné ho ihned opustit.
 • Kompresor je neustále pod proudem, je zakázáno s ním jakkoliv manipulovat.
 • Za jakoukoliv újmu při užívání hradu nenese pronajímatel žádnou odpovědnost.